Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία Εταιρείας : LT PROPERTY GROUP MON. Ι.Κ.Ε.
Α.Φ.Μ. : 800729990
Αρ. ΓΕΜΗ : 138702201000

Στοιχεία Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. 166874274
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία LEON THEOHAROPOULOS
(ΛΕΩΝ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Κατηγορία Σχέσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
Είδος Σχέσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Στοιχεία ΜΕΛΩΝ
Αριθμός Εγγραφής ΗΕ 401314
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία TOURNELLE HOLDINGS LTD
(Λάρνακα Κύπρου)
Είδος Συμμετοχής Μέλος
Ποσοστό Συμμετοχής 100%